ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Πάσης φύσεως ηλεκτρολογικά έργα
(Μελέτη - Επίβλεψη - Εγκατάσταση)

Εγκατάσταση και συντήρηση Υποσταθμών Μέσηs Τάσηs (Μ/Σ, Η/Ζ, UPS, Συστοιχίες πυκνωτών διόρθωσης συν.φ, κλπ)

Ισχυρά ρεύματα
(Εγκαταστάσεις Βιομηχανικού Φωτισμού και Ρευματοδοτών,
Ηλεκτρικοί Πίνακες,
Εγκαταστάσεις καλωδίων ισχύος,
Αυτοματισμοί Χ.Τ, κλπ)
Ασθενή ρεύματα
(Δομημένη καλωδίωση, Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, UTP, Οπτικέs Ίνεs, κλπ)
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Ηλεκτροφωτισμός οδών (Pillar)
Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση
Αντικεραυνική Προστασία Κτιρίων

teΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑ

HSBC BANK
Γενική αποκατάσταση του κτιρίου επι της Λ. Μεσογείων στο Χολαργό
Πλήρης τεχνική μελέτη και συντήρηση της γενικής υποδομής .
ALPHA BANK (FINANCE – ΑΕΔΑΚ)
Γενική αποκατάσταση του κτιρίου επι της Λ. Μεσογείων στο Χολαργό
Πλήρης τεχνική μελέτη και συντήρηση της γενικής υποδομής .
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ TASTY FOODS
Γενική αποκατάσταση του κτιρίου επι της Λ. Μεσογείων στο Χολαργό
Πλήρης τεχνική μελέτη και συντήρηση της γενικής υποδομής . .